فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز

ریاضیات استان قزوین
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
معمای اول:

- مساله گاوهاي نيوتن 3 گاو به مدت 2 هفته علفهاي 2 چمنزار و هر آنچه در اين مدت در آن ميرويد را ميچرند. 2 گاو به مدت 4 هفته علفهاي 2 چمنزار و هر آنچه در اين مدت در آن ميرويد را ميچرند. چند گاو به مدت 6 هفته علفهاي 6 چمنزار و هر آنچه در اين مدت در آن ميرويد را ميچرند؟

معمای دوم:

- از دبير رياضي سنش را پرسيدند پاسخ داد: 21 سال پس از اين سن من توان دوم سني خواهد بود كه 21 سال پيش از اين داشته ام . اين دبير چند سال داشته است؟

 معمای سوم (معمای حساب استدلالی):

- در زمان قديم كه روستاييان محصولات خودشان را به ميدان براي فروش مي آ وردند يك زن روستايي يك سبد تخم مرغ بميدان آورده كه بفروشد. هنوز هيچ نفروخته بود كه اسب يك سوار پاش خورد به سبد تخم مرغ. نتيحتا بيشتر تخم مرغ ها شكستند. اسب سوار خيلي نا راحت شد واز روستايي پوزش خوا ست و حاضر شد پول همه آنهارا بپردازد. اسب سوار از روستايي سوال كرد": "مادر جون چند تا تخم مرغ داشتي؟" خانم در حواب گفت: "تعدادشونو نميدو نم اما وقتي آنهارا دوتا دوتا بر ميداشتم يكي باقي ميموند ،وقتي سه تا سه تا بر ميداشتم يكي باقي ميموند, وقتي چهارتا چهارتا بر ميداشتم يكي باقي ميموند, وقتي پنج تا پنج تا بر ميداشتم يكي باقي ميموند, وقتي شش تا شش تا بر ميداشتم يكي باقي ميموند, اما وقتيكه هفت تا هفت تا بر ميداشتم هيچي باقي نميموند. اسب سوار حساب كرد و پول تخم مرغاي زن را داد. سوال كمترين تعداد تخم مرغي كه زن روستايي ميتوانست داشه باشد چندتا بود؟

 

[ یکشنبه هفتم تیر ۱۳۸۸ ] [ ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
موضوعات وب