فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز

ریاضیات استان قزوین
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
تعاریف:
فوق برنامه : فعالیت های که نظر و حمایت مدرسـه انجـام می گیرند بدون اینکه دربرنامه درسی منظورشده باشد.
فعالیت مکمل : فعالیتی است که بر مبنای محتوای دروس یک موضوع درسی نظیر فارسی علوم تجربی تعلیمات دینی و... طراحی می شود.
فعالیت فوق برنامه درسی : فعالیتی است که برای حفظ انگیزه و ایجاد چالش در یاد گیرنده و به منظور تجربه در فضای آزاد ودر عین حال مرتبط با موضوع درسی طراحی می شود که دامنه آن از مدرسه تا بیرون مدرسه است که الزاما معلم طراحی نمی کند.
فعالیت های فوق برنامه : به مجموعه فعالیت های تکمیـلی اطـلاق می گردد که در طول و عرض برنامه درسی با هدف تقویت و غنی سازی یاد گیری و تکمیل و تعمیق اهداف برنامه درسی صورت می پذیرد و دامنه آن از داخل کلاس تا خارج از کلاس را در بر می گیرد .

این فعالیت ها به دو دسته زیر تقسیم می شود :
1- فعالیت های مکمل متصل : به کلیه فعالیتها و راهبردهایی اطـلاق می شود که در راستای تحقق همه جانبه اهداف مواد درسی وایجاد فرصتهای لازم برای انتقال دانش نظری به مسائل زندگی وتمرین مهارتها با محوریت معلم طراحی واجرا می گردد .

2- فعالیت مکمل منفصل : به کلیه فعالیت هایی اطلاق می گردد که با هدف پا سخگویی به نیاز های محلی و منطقه ای و شناسایی و پرورش استعداد های خاص با شرکت داوطلبانه فراگیران انجام می پذیرد و در برنامه هفتگی مدارس ساعات خاصی برای آن پبش بینی نشده است.
ویژگی ها:
الف- ویژگیهای فعالیتهای مکمل متصل :
* در طول برنامه درسی هستند.
* هم جهت و هم سو با محتوای برنامه درسی می باشند.
* زمان بندی این گونه فعالیت ها واقع بینانه است.
* همه دانش آموزان در تولید وانتخاب فعالیت سهیم هستند.
* در خلال برنامه های درسی اتفاق می افتد.
* منجر به تعمیق یادگیری و توسعه آن از مدرسه به جامعه می شوند.
* این برنامه ها بیشتر ابعاد نگرشی و مهارتی برنامه درسی را مورد توجه قرار می دهند.
* در راستای خوشایند کردن برنامه ها و ساعات زندگی ومدرسه ای می باشند.
* تاکید بر آموزش غیر مستقیم ( ابعاد نگرش ومهارتی برنامه درسی ) دارند.
* موجب تقویت نقش مداخله گری موثر معلم در طراحی برنامه درسی می شوند.

ب- ویژگی های فعالیتهای مکمل منفصل :
* در عرض برنامه درسی هستند.
* در راستای تحقق اهداف محلی – منطقه ای و جهانی می باشند.
* تکمیل کننده برنامه های درسی هستند ( برنامه های درسی را کامل می کنند)
* زمان بندی این گونه فعالیت ها واقع بینانه است.
* تاکید بر داشتن اختیار و اراده در انتخاب و شرکت این گونه فعالیت ها از طرف دانش آموزان.
* بر اساس نیاز های فردی دانش آموزان و توجه به استعداد های خاص آنها طراحی می شوند.
* ملاک طراحی وتدوین اطلاعات بدست آمده از نیاز سنجی های بعمل آمده است.
* این گونه فعالیتها تحقق آن بخش از اهداف دوره تحصیلی که برنامه درسی به آن توجهی نکرده است.
* این فعالیت ها ترویج و اشاعه فرهنگ و آداب و رسوم بومی و حفظ میراث فرهنگی جوامع ملی را به دنبال خواهد داشت .
* تمام عوامل اثر گذار در مدرسه می توانند در تولید مکمل های منفصل نقش بسیار داشته باشند.

اهداف تهیه فعالیت های مکمل و فوق برنامه :
1- درونی سازی وتعمیق مفاهیم یاد گیری و کاربرد آن در زندگی واقعی و روزمره
2- غنی سازی برنامه درسی با تاکید بر اهداف محلی و منطقه ای و جهانی
3- به سازی و روز آمد کردن فرایند یاد دهی و یادگیری
4- بستر سازی جهت توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان و پرورش استعداد های خاص آنان
5- ایجاد و زمینه به منظور توسعه مهارت های زندگی

رویکردهای حاکم بر تهیه این برنامه ها:
1- تمرکز زدایی مدرسه محوری
2- تلفیق و درهم تنیدگی آموزش و پرورش
3- تقویت نقش برنامه ریزی معلم
4- توسعه مهارتهای زندگی

مهارتهای زندگی چیست؟
عبارتند از مجموعه توانایی هایی که فرد را قادر می سازد تا با برقراری ارتباط با اجتماع و دیگران سازگاری لازم را کسب نموده و نیاز های خود را تامین نماید.

این مهارت ها عبارتند از :
1 – مهارت خود شناسی
2- مها رت تفکر خلاق
3- مهارت تفکر انتقادی
4- مهارت همدلی
5- مهارت ارتباط بین فردی
6- مهارت داشتن روابط موثر
7- مهارت تصمیم گیری
8- مهارت کنارآمدن با هیجان و فشار- روانی
9- مهارت حل مسئله

مراحل تهیه و تدوین فعالیتهای مکمل:

الف- تعیین مفاهیم اصلی درس یا مسئله مرتبط به هر درس
ب- مشخص کردن سطوح حیطه های یاد گیری
ج- مشخص کردن هدف
د- انتخاب روش ( روشهای ) متناسب با مفاهیم و اهداف درس
ه- اجرای روش ( روشهای ) مناسب در تهیه وتولید فعالیتهای مکمل و اساس مفاهیم و اهداف درسمصادیق عملیاتی انتخاب و اجرای روش ها ( مراحل دوره ):
در ادامه تعدادی از روشهای مشارکتی و اکتشافی معرفی می شوند که شامل چهار ساختار زیر است :
 فعالیتهای مکمل مبتنی بر محتوای کتابهای درسی
 فعالیتهای مکمل مبتنی بر خلاقیت ونوآوری معلمان
 فعالیتهای مکمل مبتنی بر شرایط و امکانات محلی اجرایی منطقه ای
 فعالیتهای مکمل مبتنی بر استعداد های خاص و تفاوت های دانش آموزان

منابع:مجموعه مقالات همایش تبیین جایگاه فعالیت های مکمل وفوق برنامه
مبانی نظری وشیوه های ارزشیابی فعالیت های مکمل وفوق برنامه (دفتر ارزشیابی تحصیلی 1383)
راهنمای تهیه وتدوین فعالیت های مکمل وفوق برنامه (دفتر راهنمایی 1382)
راهنمای طراحی واجرای فعالیت های مکمل و فوق برنامه ( دفتر ابتدایی 1384)
[ جمعه بیست و ششم مرداد ۱۳۸۶ ] [ ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
موضوعات وب